Tên Loại Ngọc Công Dụng Yêu Cầu
Tạo dòng Hoàn hảo cho vật phẩm Exc Đã có 1 dòng hoàn hảo
Tạo Dòng Cấp độ cho vật phẩm
cho vật phẩm
Tạo dòng Tính năng cho
(option cho đồ)
Tạo ra dòng phản May mắn cho vật phẩm Bộ đồ/ vũ khí / Khiên
Tạo ra dòng Tuyệt chiêu cho vũ khí Vũ khí / khiên
Tạo ra dòng Socket cho vật phẩm socket Item socket

View more latest threads same category: